zie

Biznes plan i analizy finansowe

Obserwatorium Zarządzania świadczy usługi w zakresie przygotowywania biznesplanów, studiów wykonalności oraz szerokiej gamy analiz finansowych. Bazując na wieloletnim doświadczeniu m.in. wykonaniu kilkuset usług doradczych oferujemy usługi o wysokiej jakości merytorycznej i analitycznej.

Podczas tworzenia biznesplanu jako punkt wyjścia stosujemy najbardziej kompleksowy model studium inwestycyjnego, za każdym razem dostosowujemy zakres potrzebnych informacji do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Cały proces tworzenia biznesplanu przebiega w ścisłej współpracy z przedsiębiorcą. Współpracujemy z grupą ekspertów celem optymalizacji przewidzianych w biznesplanie działań np. wyboru najbardziej adekwatnego systemu teleinformatycznego.

W ramach sporządzanego biznesplanu:

 • analizujemy dotychczasową działalność pomysłodawcy,
 • przygotowujemy prezentację produktów/usług, którą pomysłodawca może przedstawić potencjalnym inwestorom,
 • dla nowych przedsięwzięć pomagamy wybrać optymalną formę organizacyjno-prawną,
 • przeprowadzamy wielowymiarową analizę rynku właściwego uwzględniając docelowy zakres i obszar terytorialny działalności, w tym m.in.: analizę trendów, potencjalnego popytu na usługi, chłonności rynku, weryfikujemy podaż na rynku i przeprowadzamy analizę konkurencji,
 • opracowujemy wraz z pomysłodawcą strategię marketingową korzystając z wewnętrznych analiz dotyczących skuteczności konkretnych kanałów promocji
 • badamy wrażliwość planowanych wyników finansowych na zmiany założeń biznesplanu z uwzględnieniem kluczowych czynników, charakterystycznych dla danego rodzaju działalności,
 • opracowujemy wraz z klientem strategię cen,
 • tworzymy symulacje finansowe obejmujące m.in.: bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych,
 • pomagamy zaplanować optymalny sposób finansowania działań przewidzianych w biznesplanie,
 • identyfikujemy czynniki ryzyka wykonania biznesplanu,
 • przeprowadzamy uproszczoną wycenę projektu scharakteryzowanego w biznesplanie,

Korzyści

Biznesplan to podstawowy dokument planistyczny firmy, umożliwiający analizę opłacalności przewidzianych przedsięwzięć gospodarczych. Jest przygotowywany zarówno na potrzeby wewnętrzne firmy jak również dla podmiotów zewnętrznych np. potencjalnych inwestorów, udziałowców, instytucji finansujących. Współpracując z nami zyskujesz:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"