zie

Platforma B2B ”Audyt SEO”

Celem projektu jest inwestycja w oprogramowanie umożliwiające Wnioskodawcy realizację w sposób całkowicie zautomatyzowany procesów konfiguracji zamówienia audytu zarówno jedno- jak i wieloobszarowego poprzez jeden panel dostępowy, przekazywania zleceń między uczestnikami automatycznie, wspólnego realizowania procesów audytorskich przez kilku uczestników sieci z wykorzystaniem narzędzi optymalizujących efekty, raportowanie cząstkowe oraz końcowe z audytu, rozliczenie z zamawiającym, rozliczenie między uczestnikami sieci (podwykonawcami). Przygotowany w ramach projektu system automatyzujący wymienione wyżej (w skrócie) procesy, pozwoli przedsiębiorstwom zlecającym (pojedynczym firmom oraz agencjom SEO oraz agencjom performance marketing) otrzymać w niezwykle krótkim czasie informacje nt. warunków, ceny audytu i ceny pozycjonowania oraz raportu (w trakcie jak i po zakończeniu) z przeprowadzonego przez FOZ we współpracy z firmami współpracującymi (podwykonawcami – uczestnikami sieci) – audytu.

 

Wnioskodawca mając świadomość złożoności i najwyższego stopnia zaawansowania technologicznego systemu, którego opracowanie i wdrożenie jest przedmiotem projektu – na podstawie doświadczeń zgromadzonych w trakcie wcześniej realizowanych działań prorozwojowych oraz konsultacji ze specjalistami z zakresu różnych dziedzin zakłada, że realizacja projektu nie powinna potrwać dłużej niż 24 m-ce. Projekt na potrzeby przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w celu zapewnienia zgodności z dokumentacją konkursową został podzielony na 4 etapy, w ramach których będą realizowane działania własne Wnioskodawcy oraz pozostałych uczestników sieci.

 

Zakres rzeczowy projektu oraz harmonogram jego realizacji zostały zaplanowane tak, aby:

- zapewnić skalowalność całego systemu, co oznacza zdolność projektowanego systemu B2B do sprawnego działania w warunkach rosnącej w szybkim tempie liczby użytkowników, zwiększającej się wielkości przetwarzanych danych, czyli naturalnego powiększenia skali działalności (przyłączania nowych podmiotów biznesowych, czy też włączania w sieć kolejnych uczestników – firm podwykonawców, agencji SEO, agencji performance marketing korzystających z narzędzia itp.).

 

Wymogi te stanowią czynniki niepozostające bez wpływu na zaplanowane koszty i zakres działań, a także profil programistyczny tego projektu. Kolejnym czynnikiem determinującym zaprezentowany poziom kosztów i podział działań jest konieczność stworzenia dedykowanego oprogramowania.

Potencjał zaangażowanych wykonawców musi gwarantować umiejętność przeciwdziałania ryzykom pojawiającym się w tego typu pracach programistycznych, takich jak zagrożenia terminowego wykonania zlecenia, lub konieczność przeprowadzenia dodatkowych prób lub testów przed odbiorem danego elementu projektu lub poszczególnych komponentów systemu B2B.

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"