zie

Inwestycja w Kadry II

Celem Projektu Inwestycja w Kadry II było podniesienie świadomości menedżerów firm – pracodawców z sektora MŚP w zakresie korzyści, wynikających z nowoczesnego zarządzania ludźmi oraz inwestowania w rozwój kwalifikacji pracowników.

Projekt miał także za zadanie rozwinąć umiejętności planowania szkoleń w firmie oraz umiejętności korzystania z ofert instytucji szkoleniowych.

Projekt realizowany był każdorazowo w siedzibie beneficjenta, składał się zasadniczo z dwóch faz: fazy diagnostycznej i ściśle powiązanej z jej wynikami fazy szkoleniowej. Zadania związane z realizacją projektu powierzane zostały posiadającym wysokie kompetencje i duże doświadczenie konsultantom, którzy wykorzystują w swoim działaniu nowoczesne narzędzia i metody pracy.

Kluczowym etapem realizowanego projektu było przeprowadzenie badania i pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstwa w zakresie stosowanych metod zarządzania zasobami ludzkimi. Badaniem objęta została cała organizacja, poprzez badanie opinii pracowników, analizę realizacji kluczowych funkcji menedżerskich, weryfikację dokumentacji firmy, ilustrującej jej działania w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, jak również diagnozę potrzeb szkoleniowych szczególnie odpowiedzialnej za zasoby ludzkie kadry menedżerskiej.

Drugą fazą projektu było wyposażenie organizacji w optymalne spectrum kompetencji, stanowiących gwarancję do podnoszenia jakości procesu zarządzania kapitałem ludzkim firmy. W tym celu do grup uczestniczących w procesie szkoleń desygnowani byli przez zarządy firm menedżerowie wyższych szczebli zarządzania, których strategiczny obszar działania wymagał szczególnej troski o zasoby ludzkie organizacji

Korzyści

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"