zie

Centrum Nowych Technologii

Fundacja Obserwatorium Zarządzania jest realizatorem Projektu „Rozwój EduKlastra – Nowe Media w Edukacji poprzez utworzenie Centrum Nowych Technologii” współfinansowanego ze  środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1 – Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, osi priorytetowej 5. Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013, nr umowy UDA-POIG.05.01.00-00-017/12-00 z późn. zm.

ue

Projekt Rozwój EduKlastra obejmuje stworzenie Centrum Nowych Technologii oraz uruchomienie platformy dystrybucji treści cyfrowych. Projekt kierujemy do członków Digital Knowledge Cluster.

Okres realizacji projektu: 01-07-2013 do 31-12-2015

W ramach działań 5.1 powstaje komponent badawczy obejmujący metodyki produkcji, ochrony i dystrybucji cyfrowych produktów opartych na wiedzy. Realizując projekt, wyposażamy członków klastra w unikatowe know-how umożliwiające efektywne tworzenie oraz sprzedaż produktów cyfrowych. Dzięki temu temu członkowie Klastra będą mogli docelowo wzbogacać swoją ofertę oraz docierać do nowych klientów, poprzez wykorzystanie produktów wytworzonych w ramach projektu i zaoferowanych do wykorzystania po jego zakończeniu

Oferujemy:

W ramach projektu członkowie DKC otrzymują dostęp m.in. do platformy produkcji i dystrybucji treści szkoleniowych. Udostępnimy narzędzia do prowadzenia szkoleń online i webinarów, tworzenia interaktywnych kursów i prezentacji, a także marketingu i sprzedaży stworzonych produktów. Dodatkowo przeprowadzimy firmy przez szereg szkoleń z zakresu digitalizacji wiedzy i treści szkoleniowych. Członkowie klastra otrzymają również dostęp do licznych materiałów w postaci metodyk, podręczników oraz porad video.

Koszty:

Po zakończeniu projektu Koordynator Klastra będzie realizował działania dystrybuujące produkty klastra i wspierające na rzecz członków Klastra, w oparciu o udostępnioną infrastrukturę.

Beneficjenci projektu (członkowie Klastra) będą mogli wykorzystać zasoby projektu w formule pomocy de minims.

Więcej szczegółów na temat formuły dystrybucji produktów już niebawem.

Korzyści

Dołącz do Digital Knowledge Cluster i dzięki nam zacznij zarabiać na cyfrowych produktach opartych na wiedzy:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje" - Inwestujemy w waszą przyszłość"